Logo Rijplatform

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding ‘categorie B’ en daarbij behorende CBR/BNOR-praktijkexamens. Deze zijn van toepassing op Verkeersschool Rij Platform, verder genoemd ‘Rijschool’.

Artikel 2. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
a. gegeven door een bevoegde rijinstructeur;
b. met een tijdsduur van minimaal 60 minuten en maximaal 90 minuten;
c. die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie;
d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
e. voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

Artikel 3. Verplichtingen Rijschool.
De Rijschool zorgt ervoor dat:
a. de cursist voor de rijopleiding een rijtest (proefles) aflegt. Genoemde rijtest (proefles) kost €55,-; Indien cursist kiest voor losse lessen zal de rijtest (proefles) in rekening worden gebracht als één uur rijles €55,-;
b. de uitslag van de rijtest (proefles) binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld;
c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
d. de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;
e. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid;
f. wanneer in overleg tussen rijinstructeur en cursist overeen is gekomen dat praktijkexamen kan worden gedaan, deze aanvraag binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
g. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
h. de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichtingen Cursist.
De Cursist dient:
a. alle door de rijtest (proefles) aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de rijinstructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft;
b. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats (Station Sloterdijk) voor de rijles (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen welke eventueel in mindering wordt gebracht op de lestijd);
c. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
d. bij verhindering van de afgesproken rijles, dit minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te melden;
e. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden meegerekend);
f. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
g. voor de aanvraag van het praktijkexamen: Paspoort/ID en de rijschool te machtigen via de CBR, theoriecertificaat te kunnen overleggen aan .de Rijschool.

Artikel 5. Betaling.
5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen. Voor een gespreide betaling in termijnen
wordt € 10,- per termijn na de eerste betalingstermijn in rekening gebracht.
5.2. De betaling geschiedt per PIN, acceptgiro, via een machtiging aan Rijschool, via de app, contant of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst.
5.3. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Indien de examengelden door het CBR worden verhoogd, zal dit door Rijschool aan de cursist worden doorberekend.
5.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur/rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.5. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf devervaldatum 15% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag berekend.
5.6. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- in te vorderen door een gerenommeerd incassobureau.
5.7. Indien lessen ingepland zijn en de betalingsverplichting niet tijdig wordt nagekomen, worden deze lessen wel in rekening gebracht of op het lestegoed in mindering gebracht.
5.8. Na aanvraag van het praktijkexamen, wordt in overleg met cursist het eindrooster opgesteld, cursist verplicht zich hiertoe. Betaling van extra benodigde lessen moet vóór het praktijkexamen zijn ontvangen door Rijschool.
5.9. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6. Tussentijdse-toets en Praktijkexamen.
6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. een familielid tot de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
b. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
c. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3 Rijschool vraagt het praktijkexamen aan zodra:
a. door cursist aan de gehele betalingsverplichting is voldaan.
b. de rijschool van mening is dat cursist een redelijke kans van slagen heeft.
6.4. Voor een spoed-praktijkexamen t.b.v. studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt Rijschool € 50,- administratiekosten in rekening.
6.5. Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4 lid g’ zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld bij losse lessen.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient de gehele rijopleiding te zijn voldaan door overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te zijn voldaan.

Artikel 8. Examen Garantie.
8.1. Met Examen Garantie heeft cursist recht op één herexamen, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden.
8.2. De cursist dient het lesgeld voor een rijopleiding met Examen Garantie in zijn geheel vooraf te voldoen, of tenminste de gehele som te hebben voldaan vóór de aanvraag van
de (praktijk)examen(s).
8.3. De cursist is verplicht tijdens de rijopleiding met Examen Garantie ten minste wekelijks één les van ten minste 100 minuten te volgen bij Rijschool.
8.4. De cursist is verplicht de rijopleiding met Examen Garantie binnen 12 maanden af te ronden.
8.5. Indien de rijopleiding met Examen Garantie langer duurt dan 12 maanden vervalt het recht op Examen Garantie. Alle extra lesuren en examens die nodig zijn voor het behalen van het examen komen voor rekening van de cursist.
8.6. Opschorting van de rijopleiding met Examen Garantie is mogelijk omwille medische reden(en). Cursist dient in dit geval een doktersverklaring te overleggen aan Rijschool. Opschorting van de rijopleiding is geen reden tot het beëindigen daarvan. Er bestaat dan ook geen recht op teruggave van lesgelden.
8.7. Rijschool bepaalt het lesschema, het aantal lesuren, het moment van aanvraag van de Tussentijdse-toets en (her)examen(s). Cursist dient zich te allen tijde te conformeren aan het opleidingsadvies van Rijschool.

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.
9.1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursistbetalen.
9.2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 50,- binnen 14 dagen aan cursist betalen.
9.3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.
9.4. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.
9.5. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schade(n) van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest (proefles), rijles en de (praktijk)examen(s).
2. Rijschool is niet aansprakelijk voor schade(n) die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen welke de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Eventuele schade als gevolg van gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen welke de rijvaardigheid negatief beïnvloeden zullen op cursist verhaald worden.
3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes en/of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
4. Rijschool heeft alle benodigde verzekeringen afgesloten, welke vereist zijn voor het geven van rijopleiding in een, volgens reglement van het CBR, goedgekeurd examenvoertuig.

×
Aanmelding proefles